Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Bakara Suresinin İnişi

Bakara Suresinin İnişi

Bakara suresi, hicretten sonra Medine'de nazil olan ilk surelerdendir. Kur'an-ı Kerimin en uzun süresidir ve iki yüz seksen altı âyettir. Resulullah (S. Av.) bu sureye "Kur'an'ın otağı" yanı: "Kur'an'ın çadırı" adını vermiştir.

Bu sure-i celilede "Bakara" hadisesi zikredilmektedir. Olay şöyle cereyan etmiştir; İsrailoğullanndan birisi bi r adam öldürmüş ve cinayeti işleyen kişi bu­lunamamıştı. Durum Hz. Musaya arzedilmiş o da "Bir bakara" yani "Bir sığır kesin, kestiğiniz bu hayvanın bir parçasıyla ölüye vurun, O ölü dirilip kendisini kimin öldürdüğünü haber verecektir." demişti.[1]
Âyet-i kerimede olay şöyle açıklanmaktadır: "Musa, kavmine "Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor." demiş, onlar da: "Bizimle alay mı edi­yorsun " demişlerdi. Musad da: "Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım"
"Kesilen sığırın bir parçasıyla öiüyc vurun" dedik. İşte Allah, ölüleri böyle diriltir ve düşünesiniz dîye delillerini size gösterir."
İsrailoğulian, Hz. Musadan hem katili nasıl bulabileceklerini öğrenmek istemişler hem de katilin gerçekten ortaya çıkmasını samimi olarak istemedik­lerinden, kesecekleri sığırın evsafını sormuşlar. Hz. Musa, sığırın evsafını açık­ladıkça onlar daha geniş açıklamalar istemişler ve sonunda, vasıfları ayrıntılı olarak açıklanan sığırı güçlükle bulmuş ve çok pahalı bir bedelle satın alıp kes­mek zorunda kalmışlar ve kestikleri sığırın bir parçasıyla ölüye vurmuşlar ölü de dirilerek kendisini kimin öldürdüğünü heber vermiştir.

İşte bu olayın anlatıldığı bu sureye bakara suresi adı verilmiştir. Bu sure-i celile birçok konulan ihtiva eder. Bunlar, ana hatlarınya şöylece özetlenebilir:
A- Medine'de hicretten sonra meydana gelen İslan cemaatinin duru­mu: Yerlerini yurtlarını, mallarını mülklerini lerkederek imanlarının sesine uyup Medine'ye göç eden İslam cemaatinin durumunu Kur'an-ı Kerim şöyle tavsif ediyor: "O, Allah'tan korkanlar, gnyha iman ederler, nama/j kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıkiardan Allah yolunda harcarlar. [2]Onlar, sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman ederler. Âhirctc de kesin­likle onlar iman ederler." "İşte rablcrinin doğru yolunda olanlar bunlar­dır. Kurtuluşa erenler de bunlardır. [3]
B- Kâfirlerin durumu: Müminlerin vasıflarından bahseden âyetlerden hemen sonra, kâfirleri vasıflandıran âyetler geliyor. Aslında bu sıfatlar, genelde inkarcıların ortak sıfatlandır. Fakat aynı zamanda gerek Mekke'de gerekse Me­dine'de İslam davetine karşı çıkan kâfirlerin de vasıflandır. Âyet-i kerimeler on­ları da şöyle anlatıyor: "Ey Muhammed, şüphe yok ki, kâfirleri uyarsan da uyarmasan da birdir. Onlar iman etmezler." "Allah onların kalblcrini ve kulaklarını mühürlcmiştir. Gözlerinin üzerinde de perde vardır ve onlar için büyük bir azap vardır." [4]
C- Münafıkların durumu: Kâfirlerin umumi sıfatlarına işaret edildikten sonra, İslam toplumu için son derece tehlikeli olan münafıklar anlatılıyor: Mek­ke döneminde, iman eden, imanını açıklıyor, inkarcılar da açıkça İslam'a karşı çıkıyorlardı. Fakat İslamın, Medine'de güçlenip üstün duruma gelmesi üzerine, gerçekten iman etmediği hakle, iman etmiş gibi görünen bir başka gurup insan daha türedi ki bunlar da münafıklardı. Çeşitli sebeplerle inanmış gibi görünen fakat aslında iman etmeyen bu insanlann durumîan uzun uzun anlatılıyor: "Bir kısım insanlar vardır ki, "Biz, Allah'a ve âhiret gününe iman ettik." derler. Halbuki onlar, mümin değillerdir." "Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar. Fakat bunun farkında değil­lerdir." "Onların kalblcrinde hastalık vardır. Allah, bu hastalıklarını daha da artırmıştır. Yalan söylediklerinden dolayı, onlar için can yakıcı bir azap vardır.

D- Yahudilerin durumları: İslam dininin gelmesinden evvel Medine'de bulunan Yahudiler, ehl-i kitap olmaları sebebiyle, müşrik Araplardan, dini, tica­ri, içtimai vb. Bakımlardan üstün durumdaydılar. Fakat Allah'ın son dini İslami­yet gelip de onları Müslüman olmaya çağırınca, bu üstünlüklerinin ellerinden gitmesi sebebiyle, geien dinin gerçek din olduğunu, bile bile, inatla inkâr ettiler Onların bu inatçı ve mânâsız tutumları âyet-i kerimelerde şöyle anlatılıyor: "Ey İsrailoğulları, size verdiğim nimetimi hatırlayın. Benim ahdimi yerine gelirin ki, ben de sizin ahdinizi yerine getireyim ve ancak benden kor­kun." "Elinizidcki Tcvratı tasdik edici olarak indirdiğim Kur'an'a iman edin. Onu ilk inkâr edenlerden olmayın. Âyetlerimi basit bir değere değîşmeyin ve yalnız benden korsun. [5]
Birkaç madde halinde özetlemeye çalıştığımız bu konulardan başka, ce-nab-t hak, bu sure-i celilede, bütün insanlan, Hz. Muhammed (S. A. V.) e nazil olan Kur'ana inanmaya davet ediyor ve bu Kur'an hakkında şüphe edenleri, ay­nı kitabın bir benzerini yapmaya davet ediyor.

Surede, Hz. Âdemle Şeytan arasında cereyan eden çetin mücadele anlatı­lıyor ve mevzu, Hz. Âdemin, yeryüzünde Halife olduğu beyan edilerek bitirili­yor.

Allah yolunda savaşarak öldürülenlere "Ölüler" denemeyeceği, onların gerçekte diri oldukları bildiriliyor.

Sure-i celile, yenilecek ve içilecek şeylerin haram ve helal olanlarını açıklıyor. Haksız yere adam öldürmenin ve vasiyetin hükülerini beyan ediyor.

Sure-i celile Oruç, cihat ve Hac hükümlerini, aile hukuku meselelerini açıklıyor, sadaka, borç alıp verme ve ticari meselelerin prensiplerini beyan edi­yor. Faizin haram olduğunu açıklıyor.

Sure-i celilenin sonunda, rabbimizden nasıl istek ve duada bulunacağımız beyan edilerek buyuruluyor ki: "Rabbimiz, eğer unutacak veya yanılacak olursak bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bizden önccklilcrc yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Rabbimiz bize gücümüzün yetmediğini de ta­şıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen, bizim mcvlamızsın. Kâfir topluluğa karşı bize yardım et. [6]
Son Güncelleme : 03.11.2023 21:42:02
Bakara Suresinin İnişi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Bakara Suresinin İnişi Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Bakara Suresinin İnişi"
Bakara Suresinin İnişi hakkında siz ne düşünüyorsunuz. Lütfen düşüncelerinizi bizimle ve diğer kullanıcılar ile paylaşın, Bakara Suresinin İnişi konusunu geliştirmemize ve en doğru bilgileri sunmamıza yardımcı olun.
.
CEVAP YAZ
Bakara Suresi
Bakara Suresi
1. Elif lam mim 2. Zalikel kitabü la raybe fıh* hüdel lil müttekıyn 3. Ellezıne yü'minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun 4. Vellezine yü'minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik* ve bil ahırati hüm yukınu...
Bakara Suresi Meali
Bakara Suresi Meali
Rahmân ve Rahîm (Olan) Allah'ın adıyla1. Elif. Lâm. MÎm.2. O kitap (Kur'an); onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler (Sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir.3. Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallarda...
Bakara Suresi Fazileti
Bakara Suresi Fazileti
286 âyetlik ve tam 50 sayfalık bir Kur'ân suresidir. Önce bir şifre ile başlar sûre: Elif lâm mîm. Sûrenin sonu ise dua ile biter. İşte Bakara Suresi'nin faziletleriHem şifalı hem de koruyucu bir sûre286 âyetlik ve tam 50 sayfalık bir Kur'ân suresidi...
Arapça Bakara Suresi
Arapça Bakara Suresi
...
Bakara Suresi Tefsiri
Bakara Suresi Tefsiri
1 - (Elif, Lâm, Mîm.) 2 - İşte o kitap, bunda şüphe yok, müttakiler (Kötülükten korunacaklar) için hidayettir.3 - Onlar ki gaybe iman edip namazı dürüst kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah yolunda) harcarlar.4 - Ve onlar ki hem sana in...
Bakara Suresi Oku
Bakara Suresi Oku
1. Elif lam mim 2. Zalikel kitabü la raybe fıh* hüdel lil müttekıyn 3. Ellezıne yü'minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun 4. Vellezine yü'minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik* ve bil ahırati hüm yukınu...
Bakara Suresi Kaç Ayet
Bakara Suresi Kaç Ayet
Bakara Süresi Arapça Kur'an'ın, en uzun sûresi olup 286 ayetten oluşmaktadır. Bakara Süresi 572 sayfadır.Medine döneminde hicretten hemen sonra yazılmaya başlamış ve yazım takriben on yıla yayılan bir sürecle tamamlanmıştır. Kur'an'ın en uzun suresi ...
Bakara Suresi Kabe İmamları
Bakara Suresi Kabe İmamları
Bakara Suresini aşağıdaki video aracılığı ile dinleyebilirsiniz, Bakara suresini okuyan Kâbe İmamları...
Bakara Suresi Ahmet El Acemi
Bakara Suresi Ahmet El Acemi
Bakara Suresini aşağıdaki video aracılığı ile dinleyebilirsiniz, yasin suresini okuyan Ahmet El Acemi...

 

Bakara Suresi
Bakara Suresi Meali
Bakara Suresi Fazileti
Arapça Bakara Suresi
Bakara Suresi Tefsiri
Bakara Suresi Oku
Bakara Suresi Kaç Ayet
Bakara Suresinin İnişi
Bakara Suresi Kabe İmamları
Bakara Suresi Ahmet El Acemi
Popüler İçerik
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Bakara Suresi
Bakara Suresi Meali
Bakara Suresi Fazileti
Arapça Bakara Suresi
Bakara Suresi Tefsiri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023